SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI

Birleşmiş Milletler Brundtland Komisyonu’nun 1987 yılında yayımladığı Ortak Geleceğimiz Raporu’na göre sürdürülebilir kalkınma, “günümüz ihtiyaçlarının gerektirdiği kalkınmanın, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama kabiliyetlerini ortadan kaldırmayacak şekilde gerçekleşmesidir.” Bu tanım içinde ekonomik gelişim, çevre ve çevresel değerlerin korunması, sosyal hayatın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi boyutlarını barındırmaktadır. Günümüzde şirketlerin artık sadece hissedar ve yatırımcılarına karşı değil, etkileşimde olduğu tüm paydaşlarına karşı sorumlu hareket etmeleri beklenmektedir. Bu sorumluluklar; hissedarlarına ve müşterilerine karşı ekonomik sorumluluk, devlet veya yasalara karşı yasal sorumluluk, topluma karşı etik sorumluluk ve tüm insanlığa karşı ihtiyarı sorumluluk olarak özetlenebilir.

Sürdürülebilirlik ilk başlarda şirketlerin çevreye karşı duyarlı olmasını ve çevreye olumsuz etkilerini azaltmasını gerektiren bir konsept olarak görülse de, bu yaklaşım zamanla yerini “sürdürülebilirliğin üç ayağı” olarak tanımlanan şirketlerin ekonomik, çevresel ve sosyal amaçlarının dengeli bir şekilde gözetilmesini savunan yaklaşıma bırakmıştır. 1997 yılında ilk kez John Elkington tarafından ortaya koyulan “Triple Bottom Line” kavramı ile geleneksel muhasebe, finansal performansın yanı sıra sosyal ve çevresel performansı da içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu yaklaşıma göre, bu üç alandan birinin ihmal edilmesi tüm şirket operasyonlarını ve geleceğini tehlikeye atacaktır. Amaç uzun dönemde ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan şirketler, tüm paydaşlar ve toplum için yarar sağlamaktır.

EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şirket karlılığı ile sürdürülebilirlik, birbirlerini destekleyecek kavramlar olarak görülebilirler. Dünya nüfusunun yarısının temiz su, sağlık hizmetleri ve eğitime ulaşımı olmaksızın günlük 2.5 doların altında yaşadığı düşünüldüğünde, sadece ekonomik faktörleri dikkate alarak gerçekleştirilen büyümenin tek başına yoksulluğu azaltmadığı görülmektedir. Hızla artan dünya nüfusuna karşılık artan tüketim ve her geçen gün azalan doğal kaynalar, bu kaynakların adil ve etkin dağıtılmasını sağlayacak sürdürülebilir bir ekonomik modelin benimsenmesini zorunlu kılmaktadır.

Ekonomik sürdürülebilirlik, şirketin kar etme amacını gerçekleştirirken şirket operasyonlarının içinde bulunduğu topluma çevresel veya toplumsal zarar vermemesi olarak tanımlanmaktadır. Her ne kadar şirket karlılığı ile sürdürülebilirlik bazen birbiriyle çatışan amaçlar olarak görülse de, aksine birbirlerini destekleyecek kavramlar olarak değerlendirilmelilerdir. Operasyonlarının devamı için hayati önem taşıyan doğal kaynakları etkin kullanarak hammadde güvenliğini sağlayan, maliyetlerini azaltan, şeffaf paydaş iletişimi ile yatırımcıların ve tüketicilerin güvenini sağlayan şirketler aynı zamanda uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliklerini de garanti altına alabileceklerdir.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin giderek azalması ve ekosistemin zarar görmesi sonucu şirketler, temel operasyonlarını yürütememe riskiyle karşı karşıya kalabilirler! Çevre ve Kalkınma Hakkında Rio Deklarasyonu’nun 4. maddesine göre “sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmada çevrenin korunması”, kalkınma sürecinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmalı ve ondan ayrı olarak düşünülmemelidir. Bugün birçok şirketin operasyonları tarım, hayvancılık, ormancılık ve enerji gibi sürdürülebilirliğinin hayati önem arz ettiği sektörlerle doğrudan bağlantılıdır.

Doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin giderek azalması ve ekosistemin zarar görmesi neticesinde şirketler, temel operasyonlarını yürütememe riskiyle karşı karşıya kalacaklardır. Çevresel sürdürülebilirlik; şirket operasyonlarının çevreye zararlarını minimum düzeye indirecek, doğal kaynakların gelecek nesiller için de korunmasını sağlayacak kararlar almayı ifade etmektedir. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım ve balıkçılık, organik tarım, geri dönüşüm, atık yönetimi gibi doğal kaynakların daha sürdürülebilir ve verimli kullanılmasını sağlayan çözümler desteklenmektedir.

SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İş dünyasının sosyal rolü istihdam yaratarak, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktır. Sosyal sürdürülebilirliğin üzerinde anlaşılan tek bir tanımı olmamakla birlikte, en kapsayıcı açıklamalardan bir tanesi şu şekildedir: “Formal ve informal süreçler, sistemler, yapılar ve ilişkiler mevcut ve gelecek nesillerin sağlıklı ve yaşanabilir topluluklar inşa etmesini desteklediği zaman sosyal sürdürülebilirlik sağlanabilir. Sosyal olarak sürdürülebilir topluluklar eşit, birbirinden farklı, birbirine bağlı, demokratik olup, iyi kalitede bir hayat sağlamaktadır.” Güvenlik, sağlık, eşitlik, çalışma koşullarına ilişkin çeşitli sosyal problemler sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel teşkil etmektedir. İş dünyasının en açık sosyal rolü istihdam yaratarak, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktır. Ancak, bu sorumluluğunu bir adım öteye taşıyarak sosyal eşitlik, sağlığa erişim, insan hakları, çalışan hakları, sosyal adalet gibi konularda da iş dünyasının aktif rol üstlenmesi yönündeki beklenti artmıştır. Her şirket faaliyetlerini yürütürken, kendi çalışanlarının çalışma ve yaşam şartlarından başlayarak, müşterilerinin, yerel toplumun ve hatta gelecek nesillerin hayat kalitesini göz önünde bulundurmalıdır. Son dönemde, sürdürülebilirliğin üç ayağının günümüz toplumlarının ihtiyaçlarına cevap vermediği gerekçesiyle dördüncü bir ayak olarak “kültürel sürdürülebilirlik”in de eklenmesi talepleri artmıştır.

Kültürlerin kalkınmada önemli rol oynadığını savunan bu gruba göre, günümüzde toplumlar sadece ekonomik, çevresel ve sosyal tehditlerle karşı karşıya değildir; kültürel değerlerin, kimliklerin ve kültürel çeşitliliğin de korunması gerekmektedir. Kültürel sürdürülebilirlik çoğu zaman sosyal sürdürülebilirliğin bir alt başlığı olarak kabul edilirken, kültürel sürdürülebilirliği dördüncü boyut olarak kabul ederek raporlama yapan şirketler bulunmaktadır. Son yıllarda ortaya çıkan bir başka kavram ise “sürdürülebilir rekabetçilik (sustainable competitiveness) ”dir. Bu yaklaşıma göre önümüzdeki dönemde hükümetler ve şirketler ulusal rekabetçiliklerini koruyacak ve geliştirecek stratejileri belirlerken çevreye, çalışanlara, topluma ve ekosisteme karşı sorumluluklarını da bu stratejilerine dahil edeceklerdir. Ölçülebilir, şeffaf ve hesap verebilir taahhütler şirketlerin sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmelerini sağlayacaktır. Bu yaklaşım aynı zamanda, pazarların sorumlu iş yapan şirketleri ödüllendireceğini, tam tersi davranışları ise cezalandıracağını öngörmektedir. Bu yaklaşımın bir yansıması olarak 2011 yılından itibaren Dünya Ekonomik Forumu, her sene yayımladığı “Küresel Rekabetçilik Raporu”na ülkelerin sürdürülebilirlik performansını da entegre etme çalışmalarına başlamıştır. Raporda sürdürülebilirlik “sosyal” ve “çevresel” olarak ikiye ayrılarak ülkelerin rekabetçilik endeksinde aldıkları puanlar sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik skorlarına göre yeniden uyarlanmaktadır.

DÜNYA'DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İŞ KONSEYİ (WBCSD) HAKKINDA

Küresel platformda iş dünyası her geçen gün çoğalan sürdürülebilir kalkınma bazlı meseleler ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada WBCSD'nin görevi şirketlerin sürdürülebilir kalkınma konusuna uyumu için destek vererek katalizör görevini üstlenmek ve böylece iş dünyasının operasyonlarını sürdürebilmesi için gerekli lisanslarını korumalarını, aynı zamanda yeni yatırımlar ile gelişmesini sağlamaktır.

Bu misyon paralelinde Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin hedefleri ve stratejik yönetimi aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

 • Sürdürülebilir büyümeye ilişkin konularda iş dünyasının lider savunucusu olmak.
 • Politika oluşturma:
  İş dünyasının sürdürülebilir büyüme temasına verimli bir şekilde katılımının sağlanması için politika oluşturulmasına iştirak etmek.
 • En iyi uygulama:
  Çevre, kaynak yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında ilerleme göstermek ve üyelerle diğer başarılı uygulamaları paylaşmak.
 • Küresel sosyal hizmetler:
  Gelişmekte ve geçiş aşamasında olan ülkeler için sürdürülülebilir bir gelecek oluşturulmasına destek vermek.

WBCSD, ekonomik büyüme, ekolojik denge ve sosyal gelişim konularından yola çıkarak 3 ana faktör yoluyla sürdürülebilir kalkınma üzerine ortak taahhütlerini ortaya koyan uluslararası 209 şirketin koalisyonundan oluşmaktadır. Üyeler 20'den fazla büyük endüstri sektöründen ve 35 ülkeden seçildiler.

WBCSD aynı zamanda,gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden 1.000' den fazla iş dünyası liderlerini temsil eden ve giderek gelişen bölgesel ağdan fayda sağlamaktadır.

Bazı İstatistikler

 • WBCSD 2012 yılı itibari ile 200'den fazla uluslararası üye şirketten oluşmaktadır.
 • Üye ülkelerin %89'u OECD'ye bağlıdır.
 • Toplam iş hacmi: 6 Trilyon USD
 • Pazar sermayesi : 8 Trilyon USD
 • Üye şirketlerin toplam çalışan sayısı - 12,1 milyon
 • Hergün 3 milyar müşteri WBCSD üyesi şirketlerin ürünlerini ve servislerini kullanmaktadır.

ÇİMENTO SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GİRİŞİMİ

Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi (CSI), 100’den fazla ülkede operasyona sahip olan önde gelen 25 çimento üreticisinin(Çimsadahil) katılımıyla gerçekleştirilen küresel bir girişimdir. CSI, dünya çimento üretiminin yaklaşık üçte birini temsil etmektedir.
Tüm CSI üyeleri, güçlü bir finansal performans ve buna eşdeğer sosyal ve çevresel sorumluluğa yönelik güçlü bir taahhüt aramaları nedeniyle, iş stratejileri ve faaliyetlerinde entegre sürdürülebilir kalkınma yer almaktadır. CSI, ulusal, bölgesel ve uluslararası seviyelerde sağlıklı bir bilgi paylaşımı süreci olmasını sağlamak üzere ulusal ve bölgesel çimento ticaret birlikleri ile ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir. CSI, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) bir girişimidir. Tüm iş ve operasyonlarını sürdürülebilir gelecek hedefiyle gerçekleştiren Türkiye’nin önde gelen sanayi şirketlerinden Çimsa, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi’ne (CSI-CementSustainabilityInitiative) üye olarak, sürdürülebilirlik anlamında önemli bir adım atmıştır.
Karlı bir şekilde büyürken yaşanabilir gelecek için sektöre öncülük etmeyi hedefleyen Çimsa 40 yılı aşkın deneyimi, geniş ürün yelpazesi, yenilikçi çalışanları, insana ve çevreye saygılı yaklaşımıyla sektörde fark yaratmaya odaklı olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda, sektörde sürdürülebilir kalkınma konusunda kapsamlı çalışmalar yürüten Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi’ne üye Türkiye’den ilk ve tek çimento şirketi olmak, büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilirlik konularının doğru bir şekilde anlaşılması ve yönetilmesinin sektörün kalkınması ve büyümesi için bir ön koşul olduğunun bilinci içinde çalışan CSI’nın bir parçası olarak Çimsa sürdürülebilir bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir.

Kaynakları verimli kullanmanın, atıkları enerji ve hammadde olarak geri kazanmanın, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmanın yol haritalarının önemli bir maddesini oluşturduğuna inanan Çimsa, bu yolculuğa seneler önce çıkmıştır. Her yıl sürdürülebilirlik raporu yayımlayarak; sosyal, çevresel ve ekonomik alanda kaydettiği gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmaktadır.
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi (CSI)’nin yıllık toplantısı, 13-14 Ekim tarihlerinde Nevşehir Kapadokya’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı, bu yıl, 2013’ten bu yana girişimin bir parçası olan, Türkiye çimento ve yapı malzemeleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Çimsa’nın ev sahipliğinde düzenlenmiştir.
‘Çalışanlar, İş Ortakları ve Paydaşlar için Daima Tam Güvenlik’ sloganıyla toplanan CSI Forum 2015, çalışan davranışlarının değişimi, yönetim sisteminin revizyonu, dış paydaşlarla iletişimin geliştirilmesi için güvenlik hakkında yerleşik düşüncelerin nasıl kurum kültürünün DNA’sına işlenebileceğinin tartışıldığı bir platform olmuştur.
Forum’da yapılan sunumlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyi uygulamalar,değişen koşullar ve teknolojik gelişmeler ele alındı.Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi üyesi şirketler çimento sektörünün durumu ve gelişim alanları ile ilgili çözümleri birlikte değerlendirme fırsatı buldu.
‘Çalışanlar, İş Ortakları ve Paydaşlar için Daima Tam Güvenlik’ odak noktasıyla iki gün boyunca 30’dan fazla konuşmacı 6 farklı oturum ve 2 panelde sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı. 2012 yılında “Türkiye’nin En Temiz Sanayi Tesisi” seçilen ve aynı zamanda Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ödülü”ne birçok kere layık görülen Çimsa Kayseri Fabrikası’nda gerçekleşen teknik gezide Çimsa, katılımcılara üretim prosesini ve iş sağlığı uygulamalarını anlattı.

ÇİMSA'DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

Çimsa’da tüm çalışmalar Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Etik İş Yapma prensiplerine dayanmaktadır.

Kurumsal Yönetim

Çimsa‘da sürdürülebilirlik içinde kurumsal yönetim anlayışı, karar alma süreçlerinde şeffaf ve hesap verebilir olmaktır. Halka açık bir şirket olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlu hareket edilmektedir.

Müşterilerin Çimsa ile çalışmayı tercih etmelerindeki en önemli unsurun kurumsal yapısı ve iş etiği yaklaşımı olduğu müşteriler ile yapılan paydaş diyalog çalışması ile de kendini doğrulamıştır. Çimsa kurumsallığı ve etik yaklaşımını içselleştirmiş bir şirkettir.

İş Etiği

Çimsa, tüm çalışanları ile iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir firmadır. İş yapma biçimini, iş etiği yaklaşımı çerçevesinde şekillendirmektedir. Denetim Komitesi, ilgili konuları en üst yönetim seviyesinde yönetmekte ve takip etmektedir.

İş etiğine ilişkin düzenlemeler Sabancı ETİK (SA-ETİK) kuralları altında düzenlenmiş olup; iş yapma yöntemlerinin temelini oluşturmaktadır.

Denetim Faaliyetleri

Çimsa kanun ve yönetmeliklere uyum, yolsuzluğun ve rekabet dışı davranışların önlenmesi konusunda azami hassasiyet göstermekte, bu konuları en üst yönetim seviyesinde yönetmekte ve takip etmektedir.

Yönetim Kurulu’ndan aldığı yetkiye dayanarak Çimsa’nın hak ve çıkarlarını korumak, risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetimin etkinliğinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere İç Denetim Birimi’nin çeşitli görev ve sorumlulukları vardır.

Çimsa, geçmişte Uluslararası İç Denetim Enstitüsü’nün akredite ettiği bağımsız kuruluşlardan Ernst&Young tarafından İç Denetim süreçlerinin değerlendirilmesi sonucunda, alınabilecek üç dereceden en yükseği olan «Standartlara genel olarak uyumlu» belgesini almıştır. Söz konusu akreditasyon ile Çimsa uluslararası standartlarda, etkin, sistematik ve objektif bir şekilde denetlendiğini belgelemiş ve yatırımcılar, hissedarlar ile kamuoyu nezdinde güvenilirliğini güçlendirmiştir.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün her yıl uluslararası iç denetim standartlarını uygulayan sektöründe öncü firmalara verdiği İç Denetim Farkındalık Ödülleri’nde kurumsal kategoride Mükemmellik Ödülü almıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI VE STRATEJİSİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ

Sürdürülebilirlik politikamız, sürdürülebilirlik yaklaşımını kurum kültürünün bir parçası haline getirmek, bireylerin, ekiplerin ve paydaşların karar alma, uygulama ve iş yapış süreçlerine ürün ve hizmetler ile entegre etmektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

 • Kurumsal yönetim ve iş etiği uygulamalarında söylemlerimiz ve eylemlerimiz ile örnek olarak paydaşlarımıza ekonomik değer yaratmak,
 • Sosyal ve çevresel risk ve fırsatları etkin yöneterek, varlığımız ile dünyaya değer yaratmak,
 • Lider yaklaşımımız ile tüm paydaşların katılımını sağlayarak toplumumuzun bugününü ve geleceğini daha yaşanılır kılmak

Çimsa’nın başarısının temeli sadece finansal değil, çevresel ve sosyal sermayenin verimli kullanımına da bağlıdır. Uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren ve halka açık bir şirket olarak yaratılan kurumsal değerin, toplumsal fayda ile denge içinde olmasına gayret gösterilmektedir. Bu sürecin gelişim ve sonuçlarını etkileyen diğer önemli unsur ise paydaş ilişkileridir.

Çimsa’da sürdürülebilir bir gelecek için sürdürülebilirlik ilke ve hedeflerinin kurumsal akışa entegrasyonu, ilgili performans göstergelerinin takip sistemlerine dâhil edilmesi, sürdürülebilirlik yönetim sisteminin bir parçasıdır. Şirketin organizasyon yapısından, iş yapış süreçlerine, ürün/hizmetlerinden iletişim politikalarına bu anlayış yansımaktadır.

DEĞER ZİNCİRİNDEKİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Çimsa'da sürdürülebilirlik konuları yıl içinde düzenli olarak toplanan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin sorumluluğundadır. Komite’nin hedefi, sürdürülebilirlik konularını, paydaşlardan aldığı geri bildirimler, iç performans, küresel ve yerel trendler ile ilişkilendirerek, kurumsal hedefleri geliştirmektir.

Komite ayrıca ‘Sürdürülebilirlik Konuları Matrisi’ndeki konuların yıl içindeki performanslarını takip etmek ve önem sıralamasını belirlemek, ilgili performans göstergelerini takip sistemlerine dâhil ederek sürdürülebilirlik yönetim sisteminin bir parçası haline getirmektedir.

ÇİMSA SÜRDÜRÜLEBILIRLIK KONULARI

Sürdürülebilirlik konularını belirleyerek yönetmek kurum için kritik bir süreçtir. Bu süreç çalışılırken ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetimsel konular tek bir matriks üzerinde tanımlanmaya çalışılmaktadır. Klasik iş modellerinden farklı bir bakış açısı gerektiren bu çalışmanın her yıl yeniden Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Gönüllü İnsiyatifler ve Taahhütler

Çimsa sürdürülebilirlik çalışmalarını daha ileri taşımak için dünyada ve Türkiye’de kabul görmüş bazı insiyatiflerin çalışma gruplarına katılarak, rapor hazırlayarak sürdürülebilirlik çalışmalarına yön vermektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014

KURUMSAL PROFİL

Misyon ve Değerler

Çimsa, 40 yılı aşkın deneyimi, geniş ürün yelpazesi, yenilikçi çalışanları, insana ve çevreye saygılı yaklaşımıyla, sektöründe fark yaratarak sürekli büyüyen, uluslararası bir çimento ve yapı malzemeleri şirketidir.

Çimsa sürdürülebilirlik vizyonu ile bugün olduğu gibi gelecek için de sorumluluk taşıdığı bilinci ile, paydaşlarının güvenilir bir iş ortağı olarak, gelecek nesillere uzanacak yaşam alanları ve altyapıları için gerekli malzemeleri sağlamaktadır.

Ürünler

Yenilikçi yaklaşım benimsenerek, teknolojik altyapı ile müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik özel ürün ve uygulamalar sunulmaktadır.

YIL 1972 - ÇİMSA KURULDU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSIMIZ

EKONOMİK PERFORMANSIMIZ

Yönetim Yaklaşımı

Çimsa için ekonomik performans, değer yaratmada önemli bir araçtır. Ancak başarı için sürdürülebilirlik anlayışının entegrasyonu temeldir.

Çimsa kurulduğu günden bu yana toplumun ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri yüksek kalitede sunarak tüm paydaşlarına değer yaratmaktadır. Çimsa’nın yarattığı istihdam imkanları, refah, ödenen vergiler ve ticari aktiviteler ile toplum ve ülke ekonomisine yaptığı katkılar, ekonomik değer taşıması nedeni ile en çok göze çarpan faaliyetleri olmuştur. Ancak son dönemde değer yaratma anlayışı ile şirket strateji ve çalışmalarına entegre edilmeye başlanan sürdürülebilirlik bilinç ve uygulamaları finansal, rekabetçi ve yenilikçi gücün artmasında çok daha farklı bir anlam ve öneme sahip olmaya başlamıştır. Çimsa için karlılığın ana bileşenleri; çalışanlar, toplum ve çevreye yapılan yatırımlardır. Çimsa paydaşlar için finansal değer yaratırken kullanılan kaynaklar ile dengeli bir anlayış içinde hareket etmektedir. Yaratılan pozitif değerin çevresel ve sosyal etkilerden daha fazla olabileceği iş modeli gelişerek büyümektedir.

Çimsa’da kapasite, verimlilik, istihdam, topluma yaratılan değer, şirket değeri ve hissedar beklentileri ekonomik gündemin parçalarıdır.

Yaratılan ve Dağıtılan Ekonomik Değer

Çimsa’nın ekonomiye olan katkısı, farklı sektörlerde yer alan mal ve hizmet tedarik eden firmalara yaptığı mal ve hizmet bedeli ödemelerin yanı sıra, hissedar ve yatırımcılara yapılan kar payı dağıtımı ve çalışanlarına yaptığı maaş ödemeleri yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Çimsa doğrudan ekonomik katkısının yanında, enerji verimliliği politikası ve alternatif yakıttan enerji üretme gibi gerçekleştirdiği faaliyetler ile enerji kaynakları anlamında yurt dışına bağımlı olan ülke ekonomisine dolaylı katkıda bulunmakta, bu tasarrufu ülke ekonomisine kazanç olarak geri döndürmektedir. Ülke ekonomisine sağlanan diğer bir katkı da bertaraf edilmesi gereken atıkların bertarafına ilişkin ek maliyet gereksiniminin ortadan kaldırılmasıdır.
2014 yılında da 48.131.602,67 TL vergi ödemesi ile Kurumlar Vergisi sıralamasında 52. sıra olarak yer alan Çimsa, Türkiye’nin en yüksek vergi veren şirketleri sıralamasında her zaman en sıralarda yer almaya devam etmektedir.

Türkiye’nin değer yaratan çimento şirketi Çimsa’nın ülke ekonomisine doğrudan katkısının bir göstergesi de yaptığı ihracatlardır.

Tedarikçilere Sağlanan Katkılar

Çimsa, yerel tedariği destekleyerek dengeli gelir dağılımına imkan veren bir model ile ekonomiye katkısını sürdürmeyi hedeflemektedir. Çimsa’da yurt içi tedarik imkanları kısıtlı olan; petrokok, kömür, kağıt torba üretimi için gerekli kraft kağıt ve bazı yatırım kalemleri haricinde, alımların çok büyük bir kısmı yerel tedarikçilerden temin edilmektedir.

Şirket olarak ayrıca yerel tedarikçilerin gelişimine ve kurumsallaşmasına verilen önem ile fabrika ve hazır beton tesisleri için temizlik, güvenlik, teknik ve diğer yardımcı hizmetlerin sağlanmasında kurumsal yerel tedarikçiler ile çalışılmaya başlanmıştır.

Yerel tedarik imkânlarını arttırmak, daha şeffaf ve hızlı temin edebilmek için çözüm ortakları ile birlikte geliştirilen e-ticaret platformunun çok daha etkin ve verimli kullanılması sağlanmıştır. Bu sayede Çimsa’ya mal ve hizmet sunmak isteyen sisteme üye tüm tedarikçiler açık, şeffaf ve çabuk geri dönüş yapılan bir yapıya kavuşturulmuştur.

Geliştirilen ticari ilişkiler neticesinde yerel tedarikçilerin kurumsallaşmasına yapılan katkı büyüktür. Öngörülebilirlik ve etik kurallara uyum sayesinde yerel tedarikçilerimiz ekonomik açıdan daha doğru kararlar alabilmekte ve şirketlerini daha iyi sevk ve idare edebilmektedirler.

Sürdürülebilirlik Kapsamı İçindeki Yatırımlar

Çimsa’da 2014 yılında; toplam 14,4 milyon dolar seviyesinde yatırım harcaması gerçekleştirmiş olup bunun 6,7 milyon doları, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularında yapılan yatırımlara aktarılmıştır.

2014’de yatırım süreci tamamlanarak devreye alınan projelerin başlıcaları:

2014 yılında Hazır Beton iş kolunda yapılan yatırımların başında Afyon Hazır Beton tesis çevre yatırımları, Kahramanmaraş Hazır Beton tesisi yaş sisteme dönüşüm ve çevre yatırımları, İnegöl Hazır Beton pan mikser değişimi ve Başakpınar Hazır Beton tesisi konteyner alımı ile kalite yönetimi ve müşteri destek müdürlüğüne ekipman alımı bulunmaktadır.

Afyon Hazır Beton tesisinde santral için iş sağlığı ve güvenliği yatırımları yapılmış olup, filtre otomasyonları, geri dönüşüm havuzu, agrega kapalı stokholünün ve mikser platformunun kapatılması gibi çevre yatırımları yapılmıştır. Kahramanmaraş Hazır Beton tesisinde ise kuru sistemden yaş sisteme dönüşüm gerçekleştirilmiş olup yine agrega kapalı stokholu, geri dönüşüm ünitesi çevre duvarı ve panellerle kapatılarak çevre yatırımları yapılmıştır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İSTİHDAM VE TEMEL HAKLAR

Çimsa faaliyet gösterdiği merkez, bölge ve illerde istihdamı arttırıcı uygulamalar yapmakta, benzer görevdeki çalışanları eşit şartlarda görevlendirme, kadın çalışanlara erkek çalışanlarla birlikte eşit haklar sunma politikası ile çalışmaktadır.

İstihdam ile ilgili tüm uygulamalar kurumsal ve objektif standartlarda yapılmakta ve şirket içi prosedür ve yönetmeliklerle tanımlanmaktadır. Çimsa 2014 yılı itibari ile 958 çalışanına 73,23 milyon TL ekonomik değer sağlamıştır. Çalışanlar ve ailelerinin yaşam şartlarını iyileştirme yönünde de birçok ek haklar ayrıca sağlanmaktadır.

EŞİT FIRSAT SUNMA YAKLAŞIMIMIZ VE İNSAN HAKLARI

Çimsa’da yönetim ve temsil noktasında fırsat tanıma, katılım konusunda ise farklı komiteler nezdinde gerekli esneklik ve açıklıklar sağlanmaktadır.

Şirket uygulamalarında fırsat eşitliği, çalışanlar arasında dahili denge gibi konular esas alınmakta ve anayasa ile iş kanunu kapsamında güvenceye alınan hak ve özgürlüklerin takibi şirket yönetmelik ve prosedürleri paralelinde yapılmaktadır.

Çimsa’da bugüne dek yaşanmış bir ayrımcılık vakası veya ilgili bir şikayet söz konusu değildir. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen çok geniş ve çeşitli bir çalışan profili yapısına sahip olan şirket, farklılıklara saygı yaklaşımı ve farklılıkların zenginlik olduğu prensibi ile çalışarak yönetimini adil ve objektif biçimde gerçekleştirmektedir.

Şirket genelinde eşit işe eşit ücret yaklaşımı piyasa değerleri ve iç dengeler esas alınarak benimsenmekte ve uygulanmaktadır. Çalışan kategorisine göre aynı/benzer işleri ve görevleri yapmakta olan erkek ve kadınların brüt ücretleri tamamen eşitlikçi ve denklik esasına dayalı adil bir yaklaşımla ele alınmaktadır.

Çimsa’nın faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında ve lokasyonlarda; yatırım anlaşmalarında ve tedarikçi seçimlerinde özellikle sosyal güvenlik hukuku çerçevesindeki insan hakları gözetimine büyük önem verilmektedir.
Çimsa’da insan hakları ile ilgili konular genellikle İSG (iş sağlığı ve güvenliği) ve sosyal güvenlik çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ayrımcılık ve çalışan hakları ile ilgili tüm konular Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları birimi, SA-Etik Kural Danışmanı ve Disiplin Komitesi’nce takip edilmektedir.

Mavi yaka çalışanlar ve tedarikçiler örgütlenme özgürlüğüne sahiptir. Mavi yakalı (kapsam içi) çalışan gruplarında; Çimsa, tüm çimento fabrikalarında halen yürürlükte olan Grup Toplu İş Sözleşmesi düzenlemesini çalışma barışı ilkeleri çerçevesinde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında referans almakta ve uygulamaktadır.

Çimsa çalışanları ve Çimsa’ya satın alma hizmet sözleşmeleri kapsamında hizmet veren alt işveren firması personeli 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında sosyal sigorta sahibi olmak zorundadır.

Çimsa için işgücü uygulamaları açısından en kritik konu alt işveren firmalarıdır. Bu bağlamda, alt işveren firması seçim ve değerlendirmesi öncelikli bir alandır. Alt işveren firmalarının seçim sürecinde daha önceki SGK, İş Hukuku uygulama ve referansları kapsamındaki endüstriyel ilişkilerle ilgili değerlendirmeleri de dikkate alınmaktadır.

Eğitimler ve Gelişim

Şirket içi eğitim ve öğretim programları, tanımlı prosedür ve politikalarla belirlenmiş olup çalışanların yetkinlik yönetimi ve gelişimine yönelik programlar yıllık bütçe kapsamında ve çalışanların ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir.

Çimsa yeni mezun istihdamı ile gençlere iş imkanı sunarken, Çimsa’ya özel “Yeni Çimsa’lılar” gelişim programı ile; Çimsa’da çalışmaya başlayan üniversiteden yeni mezun çalışanların kendi bilgi ve becerilerinin farkına varmaları, kendilerine, şirkete ve ülkemize azami düzeyde fayda sağlayabilecekleri alanda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.

Çalışanlarla İletişim

Çalışanlar ile en önemli iletişim ortamları yüzyüze gerçekleştirilen toplantı, eğitim, seminer vb. ortamlardır.

Çalışanlarla iletişim noktasında, sahanın sesini duymak, sorunları çalışanlarla birlikte çözmek, gelişim ve başarıları yine çalışanların sesiyle sahaya yansıtarak çoğaltabilmek amacıyla Çimsa Çalışan Temsilcisi uygulaması devam etmektedir. Farklı lokasyonlardan 31 Çalışan Temsilcisi çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışan temsilcileri ile her üç ayda bir yapılan bölgesel toplantılarla çalışanların taleplerine hızlı ve yapıcı çözümler geliştirebilmektedir.

Periyodik İK paylaşım bültenleri ve sayfa sayısı artırılan Aile Dergisi ile çalışanlara şirket uygulamaları hakkında ayrıca bilgi sunulmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG)

Çimsa, iş sağlığı ve güvenliği (ISG) alanında sektördeki politika ve uygulamalara paralel biçimde kurumsal standartları sürekli iyileştiren, pro-aktif gelişim alanlarını belirleyen ve sürekli takip sistematiğini İSG süreçlerinde uygulayan bir anlayış benimsemiştir.

Çimsa, gerek iş güvenliği gerekse iş sağlığı alanlarında asıl işveren ve alt işveren çalışanlarının bilgilendirilmesi, mevzuattaki değişikliklerin organizasyonla etkin iletişimle paylaşılması; şirket ve çalışan hedeflerinde İSG metriklerin sürekli yer alması; anahtar performans göstergeleri olarak denetim, ramakkala bildirimi, uygunsuzluk sayısı değerlerinin kabul edilmesi, düzenli raporlamalar gibi uygulamalarla İSG’nin içselleştirilmesi ve şirket kültürü halini almasını sağlamaktadır.

2014 YILI İSG GERÇEKLEŞMELERİ

ÇİMENTO İŞKOLUNDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) YÖNETİMİ

Çimsa fabrikalarının tümü OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistem belgesine sahiptir. İSG yönetim sistemi eğitim, bilgilendirme, denetim, iyileştirme çalışmaları ile sürekli desteklenmektedir. Çimsa başarısının arkasındaki en önemli faktörlerden birinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaları kanun ve yönetmeliklere uymanın ötesine taşıma anlayışı olduğunun bilincindedir. İSG yönetimine yönelik operasyonel sorumluluk Çimsa’da en üst yönetim seviyesinde temsil edilmektedir.

Çimsa’nın asıl hedefi her yıl toplam kaza sayısını % 50 azaltmak ve 2020 yılı itibari ile “0” sıfır kaza hedefine ulaşarak bunu sürdürebilir kılmaktır. Tertip düzen iyileştirmesi, çalışan iş güvenliği bilincinin artırılması ve işe bağlı kas – iskelet rahatsızlıklarının azaltılması alt hedeflerdir. Bu ana ve alt hedeflere ulaşırken işyerlerinde uygulanan temel İSG programları şu şekilde özetlenebilir:

 • Alan Sorumluluğu
 • İSG Veritabanı
 • Davranış Denetimleri

Alan Sorumluluğu

Mühendis veya uzmanların hiç boşluk bırakmadan sahayı bölerek seçilen kişilere görev-yetki ve sorumluklarını öğreterek sürekli güncellenerek yaşatılan bir sistemdir. Başta fabrikanın kendi ekipleri olmak üzere, sorumlu olunan alanlarda ortam risklerini ve yapılacak her türlü çalışmayı müteahhit dahil kontrol ederek önlem alınması üzerine kurulmuş bir düzenlemedir.

İSG Veritabanı

İSG politikasının sürekli iyileştirilmesi için, İSG çalışmalarının en sıkı şekilde takibi yapılmaya başlanmıştır. Tüm çalışanların ilgili tüm bilgilerden faydalanabilmesi amacıyla 2012 yılında şirket İSG veritabanı elektronik ortamda oluşturulmaya başlanmış veritabanı şirketin tüm İSG varlığını içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Davranış Denetimleri

Tüm yönetim takımının belli bir plan dahilinde sahadaki çalışmaları denetleyerek, çalışanlara güvenli çalışmalarını hatırlatan, kural dışı çalışma ya da çalışma ortamlarında bir tehlike olduğunda işi hemen durdurup tedbir alınmasını sağlayan 2-3 kişilik denetim ekipleri oluşturulmuştur. Her fabrikanın büyüklüğüne göre alan sorumlusu ve denetim ekipleri sayıları belirlenmiştir.

İSG Karne Uygulaması

İş güvenliği karne uygulaması 2010 yılında tüm fabrikalarda pilot çalışmalarla başlanan bir uygulamadır. EKED (Etiketle – Kilitle – Emniyete Al – Dene = LOTO (Lock out – Tag out) gibi operasyonel kontrol mekanizmaları da tüm tesis sahalarında geliştirilmektedir.

Ek olarak, yerel uygulamalar kapsamında Kayseri fabrikasında ‘İşten Önce BEKİR2’, Ankara fabrikasında ‘Ayın İş Güvenlikçisi’, Mersin fabrikasında ‘Olmak isteyip de, örnek alabildiğin kadar iş güvenliği elde edersin’ yaklaşımı ve ‘İşletme ev sahipliği ilkesi’ gibi uygulamalarla çalışanlar, İSG’nin önemini içselleştirip şirket kültürüne yaymaya devam etmektedirler.

HAZIR BETON İŞKOLUNDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) YÖNETİMİ

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları çimento üretimde olduğu gibi hazır betonda da aynı titizlikle uygulanmaktadır. Çimsa 2014 yılı içerisinde “Yeşil ve Güvenli Tesis” ve “Dikkat Bilinçli Çalışan” projelerini gerçekleştirmiştir. Bu projelerle Çimsa iş ortaklarına ve toplumun her kesimine kaliteli güvenilir ve sürekliliği esas alan üretimiyle, müşteride değer yaratan, çevre ve yasal mevzuatlara uyumlu, doğaya saygılı, standartların belirlediği değerlerin üzerinde hedeflere ulaşan, trafik kurallarına uyan, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında örnek davranış sergileyen, bunu sürdürülebilir kılan hazır beton tesis çalışanları oluşturmayı hedeflemiştir.

Hazır beton tesislerinin tamamı, “İş Güvenliği”, “Trafik”, “Çevre” ve “Şantiye” başlıkları altında yıl içerisinde toplam 160 kez denetlenmiştir. Bu denetlemeler sonucunda 2014 yılında Kozan tesisi birincilik, Osmaneli Tesisi ikincilik, Tece Tesisi üçüncülük ödülü almış, bir yıl boyunca “Yeşil Güvenli Tesis” ve “Dikkat Bilinçli Çalışan” ünvanını taşımaya hak kazanmışlardır.

İKLİM VE ÇEVRE YÖNETİMİ

EMİSYONLAR

Üretim Kaynaklı Gaz Emisyonları

Çimento sektörü kullanılan enerji miktarı ve niteliği ele alındığında yoğun karbon salınımı olan bir sektördür. Küresel iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının temel konusu olan karbondioksit azaltım beklentisi sektöre ciddi bir sorumluluk getirmektedir. Tüm fabrikalarda iklim ile mücadele alanında yapılması gerekli çalışmalar kademeli olarak devreye alınmaktadır. Çimsa ayrıca ülke çimento sektörünün emisyon ve karbon konularındaki ilgili kanun, yönetmelik ve taahütlere uyumunu hızlandırmak için Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) çatısı altında diğer kurumlar ile beraber çalışmalar yapmaktadır.

Alternatif yakıt kullanımı, alternatif hammadde ve katkı kullanımlarının arttırılması, termal ve elektrik enerji verimliliğinin sağlanması sektörde CO2 salımlarının azaltılmasına neden olan önemli etkenler olup sürdürülebilir kaynak kullanımına da imkan veren uygulamalardır. Çimsa’da iklimin korunmasına verilen önemle fabrikalardaki üretim faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 emisyonları Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) Çimento Sürdürülebilirlik İnsiyatifi’nin (CSI)’ın geliştirdiği metodolojiye uygun olarak hesaplanmakta ve takip edilmektedir.

Spesifik CO2 emisyonunun azaltılmasını etkileyen en önemli etken, katkı malzemelerinin arttırılmasıdır (ton çimentomsu ürün başına). Katkılı çimento satışında müşteri talepleri önemli rol oynamaktadır. Piyasa taleplerinin bu doğrultuda artması, katkılı çimento üretimlerini arttıracak ve spesifik çimentomsu ürün bazındaki CO2 salımını azaltılmasına sebep olacaktır.

Spesifik CO2 emisyonunun azaltılmasını etkileyen ikinci etken ise alternatif yakıtların kullanımının arttırılmasıdır. Çimento fabrikalarının bulunduğu bölgelerde Büyük Şehir Belediye katı atıklarının çöp deponi alanları üzerine kurulacak Mekanik ve Biyolojik İşleme Tesislerinden üretilecek evsel ATY’nin ve Büyük Şehir Belediyeleri Evsel Atık Su Arıtma tesisleri yaş arıtma çamurlarının termal kurutma tesislerinde kurutularak elde edilen kurutulmuş çamurların fabrikaların döner fırınlarında birlikte yakma ile değerlendirilmesi alternatif yakıt miktarımızın artırılmasını ve sürekliliğini sağlayacaktır. 2014 yılı toplam doğrudan brüt CO2 emisyonları ve spesifik CO2 emisyonu bir önceki yıla göre azalmıştır.

Toz ve gaz emisyonları spesifik (gr/ton klinker) ve toplam kütle değeri (ton/yıl) olarak takip edilmektedir.

 

Toz Emisyonları

Çimsa Çimento Grubu ortalaması olarak 26 gr toz/ton klinker ve 12 mg/Nm3 toz emisyon değerleri geçen yıl değerlerinin altına inerek, ilgili yönetmelik limit değerinin altında kalmış ve hedefler sağlanmıştır.

2014 yılında hazır beton tesislerinin toz emisyon ortalaması 1,39 mg/Nm3’tür.

Nox Emisyonları

2014 yılında çimento grubu döner fırın bacalarında NOx emisyonu 1465 gr/ton klinker olarak gerçekleşmiştir. Çimento fabrikaları grup ortalaması NOx emisyonları 2014 yılında geçen yıla göre azalarak, 718 mg/Nm3 olarak ölçülmüştür.

Diğer Emisyonlar

Fabrikaların döner fırın bacalarında 2014 yılında yapılan ölçümlerin sonucunda, Uçucu Organik Bileşikler, HCl, HF, Ağır Metaller ve Dioksin/Furan, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik limit değerlerinin oldukça altındadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Çimsa, daha az enerji tüketen modern üretim prosesleriyle enerji kullanımı kaynaklı karbondioksit emisyonlarını en aza indirmeyi amaçlamıştır.

Çimsa’nın Mersin 1. ve 2. üretim tesislerinde kurmuş olduğu Atık Gazdan Elektrik Üretim Projesi ile, bu iki hatta harcanan elektriğin %50’sinin üretilmesi hedeflenerek elektrik tüketiminde azalma sağlanması hedeflenmiştir. Kullanılan en büyük kaynak birincil (fosil) yakıtlar olan kömür, petrokok, doğalgaz, linyit ve fuel oildır.

Çimsa’da üretimi yüksek enerji gerektiren klinkeri, uçucu kül, demir-çelik sanayi atığı cüruf gibi alternatif hammaddeler, çimentomsu malzemeler ile ikame edip klinker kullanımını azaltarak çimento üretimi için harcanacak enerji tüketiminde azaltım sağlanması hedeflenmektedir.

ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDE

Alternatif yakıt ve hammaddelerin sisteme güvenli olarak katılabilmesi ve proses verimliliğinin korunması için atık ön işlem ve atık besleme yatırımları hızla yapılmakta ve her yıl alternatif yakıt kullanım oranı arttırılmaktadır.

Çevreye ve topluma olan sorumluluğumuzun bilinciyle öncelikle çimento fabrikalarımızın bulunduğu bölgelerdeki endüstriyel ve belediye katı atıklarının bertarafları için çözümler oluşturulmaktadır.

Hazır beton üretimindeki uçucu kül ve cüruf kullanımıyla da alternatif katkı miktarının arttırılması hedeflenmektedir.

ATIKLAR

Çimsa’da oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için atık yönetim sistemi uygulanmaktadır. Her tesiste oluşan atıklara ait işlemlerin tek elden ve sorunsuzca yürütülebilmesi için bir atık depolama alanı sorumlusu bulunmaktadır.

Tehlikeli atıkların geçici depolanacağı alan; tesis sahası içerisinde, sızdırmaz beton zeminli, üzeri kapalı, dökülme ve sızıntılara karşı önlem alınmış bir alandır. Bu alandaki bölümlerde depolanan atıkların isimleri ve kodları yazılmaktadır.

Ambalaj atıkları ve evsel atıklar için farklı depolama konteynerleri tesislerde mevcuttur. Bu atıkların yağmur, rüzgar gibi etkenlerle atıkların etrafa dağılmasına karşı önlemler alınmaktadır.

Kullanılan malzemeye bakılmaksızın, tüketim sonucu oluşan ambalaj atıkları, çevre kirliliğinin azaltılması, düzenli depolama tesislerine daha az atık gönderilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla her tesisde ayrı ayrı biriktirilmekte ve belediyenin atık toplama tesislerine gönderilerek geri kazanımı sağlanmaktadır.

Çimsa, piyasaya ambalajlı olarak sürülen ürünlerinin kullanımı sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını, ayrılmasını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak için yapılacak harcamaları karşılamaktadır.

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çimsa, madencilik faaliyetlerinin olumsuz etkilerini önlemek ve çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirmek amacıyla faaliyetlerine başlamadan önce çevresel etki değerlendirme çalışması (ÇED) yapmakta ve faaliyeti sonrasındaki alanların rehabilitasyonu için planlar hazırlamaktadır.

Hassas ve korunan alanlardaki hammadde istihraç faaliyetlerinde doğal yaşamın korunması için büyük özen gösterilmektedir. Bu bağlamda, Eskişehir Fabrikası Ocağı ‘Kısa Koruma Mesafesi’, Mersin Fabrikası Sucular Ocağı ise ‘Göl Alanına Orta Mesafeli Koruma Bölgesi’ içinde yer almaktadır.

Çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri olan madencilik faaliyetlerinin doğaya saygılı şekilde yapılması ve kullanılan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması için kamu kuruluşlarının onayı alınarak ‘Doğaya Yeniden Kazandırma’ planları yapılmaktadır.

Her yıl ocak rehabilitasyonları için provizyonel karşılık ayırmakta ve yıllık olarak güncellenmektedir. 2014 yılında toplam 12 hektarlık arazinin rehabilitasyonu tamamlanmıştır.

Aktif ocakların ruhsatlı kazı alanı 277 hektar olup, operasyonlardan etkilenen alan 32 hektardır. Arazi mülkiyetine göre bu alanların dağılımı sırasıyla; şirket arazileri 130 hektar, orman arazisi 96 hektar, devlet (hazine) arazileri 15 hektar, mera arazileri 35 hektardır.

SU VE ATIK SU YÖNETİMİ

Fabrikalarımızdaki üretim faaliyetleri için yatak soğutma işlemlerinde kullanılan su geri dönüştürülerek tekrar kullanılmaktadır. Döner fırın torbalı ve elektrofiltreye giden gazların soğutulması için soğutma kulelerine su beslenmekte olup, su buharlaşarak atmosfere karışmaktadır.

Fabrika içinde bulunan yüzey sularının fiziksel olarak arıtılması için inşa edilen çökertme havuzlarında su toplanmakta ve tozsuzlaştırma amacıyla, kömür stok alanlarının üzerine verilmektedir.

Hazır beton tesislerinde kullanılan yer altı sularının üretim sonrasında oluşan atık suyu, çökertme havuzlarında arıtılıp üretimde tekrar geri kullanılmaktadır.

Fabrikamızda endüstriyel kaynaklı atık sular oluşmamakta, sadece evsel nitelikli atık sular, Mersin ve Kayseri Fabrikalarında paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri vasıtasıyla arıtılıp, alıcı ortama deşarj edilmektedir. Eskişehir Fabrikasında ise, evsel nitelikli atık su paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılıp, üretim prosesinde geri kazanılmaktadır. Niğde Fabrikasındaki evsel atık sular doğrudan şehir kanalizasyonuna bağlanmış olup, Ankara tesisindeki evsel atık sular fosseptikte toplanıp, belediye tarafından alınmaktadır.

TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

Çimsa öncelikle tedarikçilerin çevre etkilerinin kendi iş talepleri nedeni ile oluştuğu noktalarda, önlemler almaya, tedarikçileri bilinçlendirme ve çevresel etkilerini minimize etme konusunda iş kurallarını sözleşmelerine dahil etmeye başlamıştır. Bu amaçla ilk çalışma alanı için yoğun olarak kullanılan taşımacılık hizmetleri seçilmiş ve konuda yapılan çalışmalar ilk olarak 2013 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer almıştır.

Lojistik

Malzeme ve personel nakliyesi yapan tüm tedarikçilerimizin sözleşmelerinde devletin koyduğu çevreyle ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyum şartı halihazırda mevcuttur. Ancak, CSI üyeliği ile birlikte Çimsa, yasalarla sınırlı kalmayarak, CSI üyesi şirketlerdeki iyi uygulamaları yaygınlaştırma politikası doğrultusunda hareket etmeye başlamıştır.

Bu konuda ‘farkındalığı arttırma’ amacıyla 2014 yılında öncelikle Çimsa Satın Alma ve Lojistik personeliyle paylaşım toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ek olarak tüm Çimsa çalışanları, Eskişehir ve Mersin tedarikçi firma temsilcilerinin katıldığı paydaş toplantıları düzenlenmiştir.

Bunun yanında, sürücülerin farkındalığını artırmak konusunda önemli katkısı olan ve hazır beton tesislerinde standart hale gelen, ekonomik araç kullanımı, verimli araç bakımı, gürültü ve tozumanın engellenmesi ve güvenli sürüş konulu eğitimler 2014 yılı içinde çimento üretim lokasyonlarında taşıma hizmeti sağlayan sürücülere de verilmeye başlanmıştır.

Lojistik Optimizasyonu

Çimsa klinker ve çimento üretim lokasyonlarında, tedarik ve sevkiyat optimizasyonu için SAP-APO (İleri Planlama ve Optimizasyon/Advance Planner and Optimizer) uygulamalarından faydalanırken, hazır beton tesislerinde ‘Merkezi Sevkiyat Sistemi’ yazılımından faydalanmaktadır.

ÜRÜN SORUMLULUĞU

Ürün güvenliği ve sorumluluğu Çimsa’nın en önemli sosyal taahhütlerinden biridir.

Çimsa’da ürünlerin kalitesi arttırılırken, çevresel etkiler ile sağlık ve güvenlik konuları dikkate alınmaktadır. Şirketin bu konulardaki performansı, üretim süreçleri içerisinde sürekli olarak denetim altında tutulmakta ve sürekli iyileştirme anlayışımız doğrultusunda geliştirilmektedir.

Müşteriler ve son kullanıcılar, doğrudan veya dolaylı olarak ürünlerin çevresel etkilerine, sağlık ve güvenlik konularına maruz kalan paydaşlardır. Bu nedenle, müşteriler ve son kullanıcılara, ürünler hakkında sürekli bilgilendirme yapılmakta ve eğitimler verilmektedir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve kalite politikası doğrultusunda, yerel ve uluslararası standartlara uygun, yüksek güvenilirlikte ve müşteri memnuniyetini hedefleyen kalitede üretim yaparak, müşterilerin kullanımına zamanında sunulmaktadır.

Çimento Üretiminde Ürün Güvenliği Yönetimi

Kalite politikası çerçevesinde tüm fabrikalarda kullanılan yönetim sistemleri, OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi), ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi)’dir. Bu yönetim sistemleri, KÇK (Kalite Çevre Kurulu) ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından ilgili yönetmeliklere göre her yıl denetlenmektedir.

Yönetim sistemleri yanında, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak amaçlı, Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) kayıtlı Reach belgesi ile CE ve G belgeleri bulunmaktadır. Ayrıca, Mersin fabrikası, her yıl BSI (British Standart Institution) ve AENOR (Spanish Association for Standardization and Certification) kuruluşları tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Hazır Beton Üretiminde Ürün Güvenliği Yönetimi

27 hazır beton tesisine Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından G ve KGS belgeleri verilmiştir. Bu kuruluş tarafından tesislerde ve laboratuvarlarda yılda 6 kez habersiz ürün tetkiki, bir kez de genel denetim yapılmaktadır.

Sakarya-Eskişehir, Kayseri-Niğde, Mersin ve Adana Bölge Müdürlüklerinden oluşan tüm hazır beton tesisleri TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine, çalışma hayatını yakından ilgilendiren OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) ve ISO 14001 Çevre belgelerine sahiptirler.

Tüm tesislerde bulunan A1 tipi kapsamlı laboratuvarlarda planlı Ar-Ge faaliyetleri yapılmakta, ihtiyaca yönelik ürünler tasarlanmakta ve müşterilerin hizmetine sunulmaktadır. Çimsa’nın hedefi; dayanım, işlenebilirlik ve işlevsellik gibi kalite parametrelerini, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda en üst seviyede karşılayarak, hizmet ömrü boyunca yüksek dereceli termodinamik stabiliteye sahip ve mikro iklimden en az etkilenecek hazır betonu üretmek, ürün güvenliğini ve müşteri bağlılığını sürekli kılmaktır.

PAYDAŞ İLİŞKİLERİ

ÇALIŞANLAR ILE DİYALOG

Çalışanlarla biraraya gelinen bu ortamlar aslen bir eğitim çalışması olarak tasarlanmış olmakla beraber, çalışanlara şirket sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi sunulurken, aynı zamanda çalışanların geri bildirim vermeleri ve katılımcılık için aksiyona geçmeleri de hedeflenmiştir.

Çalışanların toplantılarda dile getirdikleri görüş ve öneriler ilgili grafikten görülebileceği gibi Çimsa sürdürülebilirlik konuları ile örtüşmektektedir.

YEREL DIŞ PAYDAŞLAR İLE DİYALOG

Faaliyet gösterilen yörelerdeki yerel halk ve yönetimlerle iletişim kanalları her zaman açık tutulmaktadır. Onlardan gelen istek ve öneriler vakit kaybetmeden incelenmekte ve gerekli iyileştirme aksiyonları alınmaktadır.

2014 raporlama döneminde Mersin ve Eskişehir’deki paydaşlar ile yerel paydaş toplantıları ilk defa gerçekleştirilmiştir.

Çimsa’nın sürdürülebilirlik yolculuğunda ve genel olarak neleri gerçekleştirdikleri ve zorlu alanlardaki duruşu hakkında bilgi verilmiş ve paydaşlar ile geliştirilebilecek alanlara ilişkin görüşler alınarak paydaşlar işbirliğine davet edilmiştir. Yerel paydaş toplantılarına, müşteriler, sivil toplum kuruluşları, tedarikçiler, bayiler, kamu kuruluşları, odalar, belediyeler ve il çevre müdürlükleri katılmışlardır.

Katılımcıların %100’ü toplantıyı faydalı bularak gelecek yıllarda gerçekleşecek toplantılara katılmak istediklerini belirtmişlerdir.

Çimsa bundan sonraki yıllarda paydaş toplantılarını tüm fabrikalarının olduğu bölgelere yayarak sistemli bir şekilde gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Mersin ve Eskişehir paydaş toplantılarında en çok yoğunlaşılması istenen konuların dağılımı

TEDARİKÇİLER İLE DİYALOG

2014 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi sonrası sürdürülebilirlik çalışmalarına tedarikçilerin uyumlanması hedefi gündeme alınmıştır. Çalışmalar öncesinde Çimsa paydaşlarından seçilen bir grup tedarikçi ile mevcut durum tespiti için anket yapılmıştır.

Hammadde, enerji ve lojistik tedarikçilerinden seçilen örnek grup ile yapılan anket sonucunda şirketlerin çalışma özgürlüğü, yolsuzlukla mücadele, çocuk işçi çalıştırma, insan hakları ve ayrımcılık gibi konularda önemli çalışmalar yapmakta olduğu bazı alanların ise halen gelişim sürecinde olduğu tespit edilmiştir.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE DİYALOG

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), İnşaat malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ile iletişim sürekli devam etmektedir.

2014 yılında İş Dünyası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)’nin çalışmaları takip edilmiş ve ‘’Binalarda Enerji Verimliliği (EEB)’’ projesine raporlama yapılmıştır. Çimsa Eskişehir fabrikasında Binalarda Enerji Verimliliği kapsamında pilot bina yapımı kararı alınmış ve çalışmalarına başlamıştır.

TOPLUMA KATKI

ÖĞRENEN ORGANİZASYON

Çimsa, 12 yıldır sürdürdüğü Öğrenen Organizasyon Uygulama Ekipleri çalışmaları ile ekip dayanışmasını ve ruhunu güçlendirmenin yanı sıra bütünsel bakış açısı ile sorunlara kalıcı çözümler getirmeyi amaçlamaktadır. Peter Senge tarafından “Arzu ettikleri ortak geleceğe ulaşmak için hem birlikte hem de birey olarak kendilerini sürekli geliştiren insan grubu” olarak tanımlanan Öğrenen Organizasyon çalışmaları sırasında, beyaz ve mavi yaka olarak farklı kademelerde görev alan çalışanların bir araya gelerek oluşturdukları ekipler iş süreçlerini iyileştirecek projeleri hayata geçirmektedirler. Ekipler, aşağıda belirtilen ‘Beş Disiplin’ felsefesinde tanımlanan ilkeler ile çalışmalarını yürütürler.

Bu çalışmada ekipler üst yönetim tarafından belirlenen konular arasından 6 ay içinde sonuç alabilecekleri vizyon ile çalışmalarına başlarlar.

2014 yılı Öğrenen Organizasyon Uygulama Ekipleri, neden analizi çalışmaları ve sosyal ilişki ağlarından aldıkları destek ile çalışma sürelerinin sonunda hedefledikleri vizyona ulaşmıştır. Ekipler yaptıkları çalışmalar ile iş süreçlerine katma değer yaratmalarının yanı sıra, Çimsa’nın sürdürülebilirlik vizyonuna da önemli katkı sağlamışlardır. Örneğin; Ankara Fabrikası ekibi Kaçak, çalışmasının sonucunda sağladıkları enerji tasarrufu ile 144 ton CO2 emisyon salınımını engellemiştir.

Eskişehir ekibi Viskozite ise kullanılan endüstriyel yağların kullanımını 6 gr/ton azaltarak 6000 litre suyu kullanılmaz, 30.000 litre suyu ise içilmez durumdan kurtarmıştır. Niğde Ekibi Hayırlı İşler, paydaşların ihtiyaçlarından yola çıkarak iş sağlığı ve güvenliği’nin yanı sıra çevre hakkında farkındalık arttırmaya yönelik çalışmalar yapmıştır.

2015 yılı Öğrenen Organizasyon Çalışmaları için 2014 yılının Ekim ayında kurulan yeni ekipler için üst yönetim Sürdürülebilirlik temasını belirlemiştir.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ VE ETKİNLİKLER

Geri Dönüşüm

Çimsa’da günlük iş süreçlerinde, ofislerde, sahada her alanda sürdürülebilirlik bakış açısıyla hareket etmeye devam edilmektedir. İdari ofisler ve fabrikalarda kullanılan materyallerin geri dönüşümü için çalışanların kolay erişebileceği geri dönüşüm kutuları temin edilmiştir. Böylece, ofislerde kullanılan kağıt, plastik, cam ve pil atıklarının düzenli olarak geri dönüşümü sağlanmaktadır.

2014 yılında Niğde Fabrikası’nda toplam 3.834 kg cam ve kağıt geri dönüşüme gönderilmiştir. Ankara fabrikası’nda toplam 340 kg kağıt, plastik ve cam atıkları geri dönüştürülürken, Kayseri Fabrikası’nda ise 5.500 kg atık geri dönüştürülmüştür. Afyon Fabrikası’nda ise 1.600 kg cam, plastik ve teneke; 1.250 kg kağıt toplanmıştır.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’ne toplanan atık pilleri yine gönderilmiştir ve 2014 yılında 18 kg atık pil toplanmıştır. Niğde Fabrikası’nda toplanan atık piller Niğde Çevre Müdürlüğü’nün düzenlediği atık pil toplama kampanyasında kullanılmıştır. Kampanya sonucunda Çarıklı Köyü İlkokulu’na kırtasiye yardımı yapılmıştır. Kullanılan malzemelerin düzenli olarak geri dönüşümü sağlanarak çalışanların farkındalıklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Steptember Projesi ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’na Destek Sağlanması

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından düzenlenen “Steptember” sosyal sorumluluk projesine Çimsa çalışanları gönüllü olarak destek vermiştir. 3 grup halinde toplam 12 çalışan, Cerebral Palsy ile yaşayan çocuk ve yetişkinlerin hayatlarında fark yaratmak için Eylül ayı boyunca çeşitli aktiviteler ile günde 10.000 adım atmışlardır. Aynı zamanda projeye bağış toplamak için kampanyalar düzenleyerek destek toplanmıştır. 27-28 Eylül tarihlerinde Çimsa 1 takımı en fazla bağışı toplayarak projeye katılan diğer şirketlerin takımını geride bırakarak haftanın birincisi olmuştur.

Çimsa’dan Eğitime Katkı

Çimsa bulunduğu illerde eğitim hayatına katkı sağlayacak çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda her yıl bir köy okulunun ana sınıfını yenilenerek okul öncesi eğitim koşulları iyileştirilmektedir. 2014 yılında toplam 10 öğrencinin öğrenim gördüğü Çarıklı Köyü Mehmet Babar İlkokulu’nun Anasınıfı, çocukların daha iyi eğitim almasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş ve Çarıklı Köyü Mehmet Babar İlkokulu sınıfı yenilenmiştir. Öğrencilerin fiziksel öğrenim koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra kırtasiye ve oyuncak ihtiyaçları da karşılanmıştır.

Sivil Toplum Kuruluşları ile Gönüllülük için İşbirliği Yapıldı

Çimsa, gönüllülüğün özel sektör çalışanları tarafından benimsenmesi ve sistematik bir şekilde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla kurulan Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nin 2011 yılından beri üyesidir. Dernek tarafından verilen gönüllülük eğitimi ile çalışanlar gönüllük kavramı ile tanışmışlardır.

Çimsa 2013 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye’nin Kadını Güçlendirme Alt Çalışma Grubu çalışmalarına katılmıştır. Çalışmalar sonucunda edinilen bilgiler doğrultusunda şirket prosedürlerine İş’te Eşitlik maddesi eklenmiş böylece toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunulmuştur.

Yapı sektöründe ekolojik duyarlılığı ve sürdürülebilir yaklaşımının yaygınlaşması amacıyla faaliyetlerine devam eden Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin çalışmalarına Çimsa sponsor olarak destek vermektedir.

Çimsa çalışanları Kızılay’ın “Kan Ver Can Ver” kampanyasına destek olmuşlar ve yaptıkları bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmıştır. Mavi ve beyaz yaka tüm çalışanların desteklediği proje fabrikaların bulunduğu illerdeki Kızılay Şubesi ile yapılan işbirliği sayesinde gerçekleşmektedir.

Yaz Çocukları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi

Çimsa, 2012 yılından itibaren 7-12 yaş arasındaki çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak ve yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla Niğde Fabrikası’nda Yaz Çocukları projesini hayata geçirmektedir. Yaratıcı drama, yaratıcı yazarlık, basketbol, voleybol ve koordinasyon bölümlerinden oluşan program uzman pedagoglar tarafından yaş gruplarına özel hazırlanmaktadır. Program 7-8 yaşındaki, 9-10 yaşındaki ve 11-12 yaşındaki çocukların ayrı ayrı gruplar halinde katılımıyla iki hafta boyunca sürmektedir. Yaz Çocukları projesi ile çocukların özgüvenlerinin, problem çözme ve iletişim becerilerinin gelişiminin yanı sıra fiziksel özelliklerini fark etmeleri hedeflenmektedir. Yaz tatilleri boyunca eğlenen çocuklar, yaratıcı yazarlık bölümünde ise hayal güçlerini kullanarak hikaye yazarak tasarımını kendi yaptıkları kitaplarını oluşturmaktadırlar.

2014 yılında Yaz Çocukları projesine, Çimsa çalışanlarının ve Niğde’nin Kolsuz ile Hüsniye Köyü’nün çocukları katılmıştır. 99 çocuğun dahil olduğu Yaz Çocukları projesi 16 Haziran-25 Temmuz tarihleri arasında Niğde Fabrikası Misafirhanesi’nde gerçekleştirilmiştir. İki haftalık dönemlerin sonunda ailelerin katılımıyla düzenlenen kapanış gününde çocuklara katılım sertifikası verilmiştir.

RAPORLAMA YAKLAŞIMI

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Çimsa), 2014 yılı ekonomik, çevresel ve sosyal performansını içeren Sürdürülebilirlik Raporu, geçen yıllarda olduğu gibi Çimsa iş yapma ilkeleri ışığında açık, şeffaf ve hesap verebilirlik kriterlerine dayanarak sunulmaktadır.

2014 yılı Sürdürülebilirlik Raporu paydaşların sürdürülebilirlikle ile ilgili önceliklerinin daha yoğun izlendiği, öneri ve çözümleri birlikte paylaştığı önemli çalışmalardan biri olmuştur.

A. Raporun kapsam ve sınırları

Stratejik konuların belirlenmesinde ve verilerin toplanmasında, Çimsa’nın tüm çimento fabrikaları ve hazır beton tesisleri incelenmiştir. Veriler Çimento ve hazır beton için ekli tablolarda ayrı ayrı sunulmuş olup sadece Çimsa ve bağlı operasyon verilerini içermektedir.

2012 Haziran ayında satın alınan Afyon Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sürdürülebilirlik çalışmaları yeni yapılanmakta ve fabrika yeri ve altyapısı yenilenerek inşa edilmekte olduğundan - yıllar itibari ile verilerdeki tutarlı bir performansı sunabilmek amaçlı - Afyon Çimento bilgileri bu raporun sadece ‘Kurumsal Profil’ kısmına eklenmiştir. Sürdürülebilirlik performans verileri içinde Afyon Fabrikası yer almamaktadır. Ek olarak Çimsa’nın yurt dışı terminalleri ve tedarikçileriyle yürütülen lojistik faaliyetleri haricindeki tüm operasyonları bu rapor kapsamında yer almaktadır.

B. Raporlama Standart ve İlkelerine Uyum, Denetim

Çimsa Sürdürülebilirlik Raporu, küresel düzeyde geçerliliği olan GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Rehberi’nin G4 standardı ilkelerini temel alarak ‘’Temel’’ (Core) seviyesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Rapor ayrıca 2013 yılında imzalanılan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ilkelerini de yine GRI rapor formatı dahilinde içermektedir.

Rapor hazırlanırken sunulan bazı verilerin hesaplanmasında özellikle Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Çimento Sürdürülebilirlik İnisiyatifi (CSI) prensipleri dikkate alınmıştır.

Raporda yer alan emisyon performans rakamları 2014 yılında raporlama yapılmaya başlanan CDP raporlama verileri ile uyumludur.

Rapor İçeriğinin Tanımı ve Paydaş Diyaloğu

Çimsa Sürdürülebilirlik Raporu, küresel düzeyde geçerliliği olan GRI Sürdürülebilirlik Raporun hazırlanmasında ve kapsamının belirlenmesinde GRI’ın sürdürülebilirlik konularının (materiality) belirlenmesi ilkelerini, önemlilik, paydaş katılımı, sürdürülebilirlik bağlamı ve bütünlük prensipleri uygulanmıştır. Rapordaki başlıklar, Çimsa’nın mevcut çalışmaları ve en önemli paydaş grubu olan çalışanları ve yerel karma paydaş katılımlı seminer ve çalıştaylar sonucunda iletilen yorumlar sonucu belirlenmiş; üst yönetimle yapılan çalıştay ve toplantılarda incelenerek onaylanmıştır.

Paydaşların fikir ve önerilerinin alındığı çalışmalarda, Çimsa’nın sürdürülebilirlik çerçevesindeki ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetimsel etkileri şirketin bütünü için ele alınmıştır. Belirlenen tüm başlıklar, önem ve öncelikleri oranında ve raporlama dönemine uygun verilerle sunulmaktadır.

İLETİŞİM VE YASAL UYARI

İLETİŞİM

GENEL MÜDÜRLÜK

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kısıklı Cad. No: 4, Sarkuysan - Ak İş Merkezi S Blok, Altunizade - İstanbul, Türkiye
(0216) 651 53 00
(0216) 651 05 00
(0216) 651 03 85
(0216) 651 14 15

ÇİMENTO FABRİKA VE TERMİNALLERİ

 
Mersin Fabrikası Toroslar Mah. Tekke Cad. Yenitaşkent - Mersin
(0324) 454 00 60
(0324) 454 00 75
Eskişehir Fabrikası İstanbul Karayolu 22. Km Çukurhisar - Eskişehir
(0222) 411 32 00
(0222) 411 31 31
Kayseri Fabrikası Kayseri Bünyan Yolu 35.km Bünyan - Kayseri
(0352) 712 16 07
(0352) 712 22 59
Niğde Fabrikası Hacı Sabancı Bulvarı, Niğde
(0388) 232 36 30
(0388) 232 36 34
Afyon Çimento Türk A.Ş. Güvenevler Mahallesi Fatih Cad. No:22 03040 Afyonkarahisar
(0272) 214 72 00
(0272) 214 72 09
Ankara Öğütme ve Paketleme Tesisi Karşıyaka Mah. Fırat Cad. No: 3 Lalahan - Ankara
(0312) 865 23 96
(0312) 865 23 95
Çimsa Marmara Terminali Sahil Caddesi Rota Limanı İçi Yarımca, Körfez - Kocaeli
(0262) 528 42 33
(0262) 528 42 36
Çimsa Malatya Terminali TCDD Yanı Çimento Dolum Tesisi, Battalgazi - Malatya
(0422) 841 36 77
(0422) 841 32 30

HAZIR BETON TESİSLERİ

ADANA BÖLGESİ
Çimsa - Bölge Müdürlüğü
Çimsa - Zeytinli Hazır Beton Tesisi
Adana - Mersin Yolu Üzeri 17. Km Kestel Mevkii Zeytinli, Seyhan - Adana
(0322) 441 19 01
(0322) 441 19 02
Çimsa - İncirlik Hazır Beton Tesisi Güzelevler Mah. Girne Bulvarı Bossa 2. Fabrika Yanı, Yüreğir-Adana
Çimsa - Misis Hazır Beton Tesisi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde Misis, Yüreğir - Adana
Çimsa - Osmaniye Hazır Beton Tesisi Tüysüz Beldesi Yolçatı Mevkii D - 400 Karayolu Üzeri, Toprakkale - Osmaniye
Çimsa - Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisi Kayseri Yolu Üzeri 2. km Galericiler Sitesi Bitişiği, Kahramanmaraş
Çimsa - Kozan Hazır Beton Tesisi Kozan Organize Sanayi Bölgesi içi Kozan - Adana
MERSİN BÖLGESİ
Çimsa - Bölge Müdürlüğü
Çimsa - Yenihal Hazır Beton Tesisi
Bahçelievler Mah. 1097 Sok. No: 2 Yenihal Yolu Yalınayak Kasabası - Mersin
(0324) 235 73 14
(0324) 235 73 17
Çimsa - Tarsus Hazır Beton Tesisi Çamlıyayla Yolu, Eshab-ı Kehf Yol Kavşağı, Tarsus - Mersin
Çimsa - Silifke Hazır Beton Tesisi Kabasakallı Köyü Gökçeboyu Mevki, Silifke - Mersin
SAKARYA - ESKİŞEHİR BÖLGESİ
Çimsa - Çukurhisar Bölge Müdürlüğü Hazır Beton Tesisi Bursa yolu 20. km Çukurhisar Eskişehir
(0222) 411 32 06
(0222) 411 32 07
Çimsa - Adapazarı Hazır Beton Tesisi Orta Mah. Plevne Cad. No: 31 Sakarya
Çimsa - Afyon Hazır Beton Tesisi Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde 2. Sokak No:1 Afyonkarahisar
Çimsa - Osmaneli Hazır Beton Tesisi Camikebir Mah. Çörektepe Mevkii Osmaneli - Bilecik
Çimsa - Bilecik Hazır Beton Tesisi 1. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 3 Merkez - Bilecik
Çimsa - Eskişehir Hazır Beton Tesisi Muttalip Yolu 500. metre, Eskişehir
Çimsa - Kütahya Hazır Beton Tesisi Zafer Tepe Mahallesi Selçuklu Caddesi No: 36 Kütahya
Çimsa - Denizli Üçler Hazır Beton Tesisi Hacı Eyüpü Mah. 3125 Sok No:5 Üçler - Denizli
KAYSERİ - NİĞDE BÖLGESİ
Çimsa - Bölge Müdürlüğü
Çimsa - Başakpınar Hazır Beton Tesisi
Malatya Yolu Üzeri 10.km Başakpınar Gaziler Mevkii Talas - Kayseri
(0352) 224 67 40 (3 hat)
(0352) 224 67 44
Çimsa - Anbar Hazır Beton Tesisi Ankara Karayolu Üzeri, Anbar Mevkii Bölge Trafik Arkası, Kayseri
Çimsa - Nevşehir Hazır Beton Tesisi Niğde Yolu Üzeri 7. km Göre - Nevşehir
Çimsa - Aksaray Hazır Beton Tesisi Organize Sanayi Bölgesi, Aksaray
Çimsa - Karaman Hazır Beton Tesisi Organize Sanayi Bölgesi, Karaman
Çimsa - Ereğli Hazır Beton Tesisi Konya Yolu Üzeri 3. km Ereğli - Konya
Çimsa - Tufanbeyli Hazır Beton Tesisi Tufanbeyli Termik Santral Proje Sahası, Taşpınar Kapısı Girişi, Tufanbeyli-Adana

YURT DIŞI TERMİNALLER

 
Almanya - Cimsa Cement Sales North GmbH Nesserlander Strasse, 5 Emden Almanya 26721
00 49 40 70 20 93 14
00 49 70 20 93 20/22
Italya - Cimsa Adriatico S.R.L. Riva Cadamosto, 8 – 34147 Trieste - Italya
00 39 040 2820918
Ispanya - Cimsa Cementos Espana S.A.U. Carretera de la Esclusa S/N, Darsena del Batan Notre, 41011 Puerto de Sevilla - Ispanya
00 34 95 427 50 68
00 34 95 427 19 36
Puerto De Alicante (Prolongación sur) Muelle 21 - Parcela 1 03008 Alicante - Ispanya
00 34 965 107 707
00 34 965 286 628
KKTC - Çimsa Cement Free Zone Ltd. Serbest Liman, Gazi Magosa - KKTC
00 90 392 365 49 80
00 90 392 365 49 81
Romanya - Cimsarom Marketing Distribute SRL BdMamaia, Ofice Nr 5, Nr 251 Et 4, Constanta - Romanya
00 40 241 585 333
00 40 241 585 333
Rusya - OOO Cimsa Rus CTK Trading Company Limited Malozemelskaya Str, No: 16, 353900 Novorossiysk - Rusya
00 7 918 66 49 344

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Çimsa Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili bilgi için;

Gürol Özer
Genel Müdür Yardımcısı, Çimento Operasyon ve Yatırımlar

İsmail Boz
Çevre, Alternatif Yakıt ve Alternatif Hammadde Direktörü

Burcu Türkay
Kurumsal İletişim

00 90 216 554 71 00
00 90 216 651 14 15
surdurulebilirlik@cimsa.com.tr
www.cimsadasurdurulebilirlik.org

Sürdürülebilirlik ve Raporlama Danışmanı
SVS Turkiye (Sustainability Value Services Turkey)

00 90 532 615 4301
www.svsturkiye.com

YASAL UYARI

Sürdürülebilirlik Raporu (Rapor), Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Çimsa) tarafından GRI (Global Reporting Initiative) raporlama ilkeleri kapsamında hazırlanmıştır.

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler, Çimsa tarafından temin edilmiş olmakla birlikte, Çimsa söz konusu bilgi ve görüşler için bunların eksiksiz ve doğrulanmış olduğu hususunda bir taahhüt ve/veya garanti vermemektedir. Rapor sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturmaz; yatırımcıları, verecekleri kararlarda yönlendirme amacı taşımaz. Bu raporda yer alan bilgiler, Çimsa hisselerinin satışına ilişkin herhangi bir teklif, teklif parçası ya da bu tür bir satış sürecine davet teşkil etmez ve bu raporun yayımlanması ile bu tür bir yasal ilişki kurulmuş sayılmaz.

Bu raporun hazırlanma zamanı itibariyle, raporda yer alan tüm bilgiler ve ilişkili belgelerin doğru olduğuna inanılmakta olup; bilgiler iyi niyetle açıklanmıştır ve güvenilir kaynaklara dayanmaktadır. Ancak Çimsa bu bilgilere ilişkin herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Rapor, şirket hakkında bilgi ve analizlerin yanı sıra, Çimsa Yönetimi’nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Raporda verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir.

Bu çerçevede, Çimsa, bağlantılı şirketleri, iştirakleri, hâkim şirket/ holding ile sayılanların yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, danışmanları ve çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu Rapor kapsamında açıklanan herhangi bir bilgi, bunların kullanımı veya bu Rapor’da yer alan bilgilere dayanan veya bu Rapor’da yer almayan hususlar neticesinde doğrudan veya dolaylı olarak uğranılabilecek kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

Bu raporun içeriği Çimsa’nın açık yazılı onayı olmadan kopyalanamaz, değiştirilemez ya da dağıtılamaz. Çimsa’nın her türlü hakkı mahfuzdur.

ÇİMSA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE YASAL UYARI

Sayın Kullanıcı, www.cimsadasurdurulebilirlik.org adresli web sitemize hoş geldiniz.

Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. (ÇİMSA) olarak yayınladığımız bu web sitesi; ticari olmayan şekilde, sürdürülebilirlik konusu ve ÇİMSA’nın sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi sağlama ve ÇİMSA’nın Sürdürülebilirlik Raporu’nun(Rapor) kamuoyuna sunulması amacını gütmektedir.

Aşağıda yer alan "Kullanım Şartları" ve “Çimsa’nın Sürdürülebilirlik Raporu Hakkında Yasal Uyarı”, web sitemizin, siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Web sitemize giren her kullanıcı, “Kullanım Şartları” ve “Çimsa’nın Sürdürülebilirlik Raporu Hakkında Yasal Uyarı” kısımlarında yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanım Şartları

 • Web sitesinde yayınlanan, telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları ÇİMSA’ya ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere web sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. ÇİMSA’nın yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. ÇİMSA, bu tür materyallerin (duvar kağıdı, ekran koruyucu, reklam filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı’ya aittir.
 • Aksi açık bir şekilde belirtilemedikçe web sitesinde yer alan her türlü içerik ve bilgi Türkiye'de yerleşik Kullanıcılara yöneliktir.
 • Web sitesinde yer alan her türlü içerik; finansal bilgiler, fabrika, terminal ve diğer lokasyon bilgileri, resim, açıklama ve haber, etkinlikler (kısaca "BİLGİ") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir enformasyonu, ÇİMSA Yetkili Satıcılarından veya ÇİMSA'dan temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web sitesinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ'lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından ÇİMSA 'nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 • ÇİMSA kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. Web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 • Web sitesinin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Resmî makamlardan Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı'nın ÇİMSA sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, ÇİMSA Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
 • Kullanıcılar ile web sitesine giren kişi(ler), kuruluş(lar) ile ÇİMSA arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, ÇİMSA elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çözülecektir.
 • ÇİMSA, işbu web sitesi, Kullanım Şartlarının herhangi bir maddesini, önceden duyuru veya bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her türlü içerik, yayın tarihinden itibaren tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
 • Kullanıcı, işbu web sitesine girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.
 • Websitesinde sunulan bilgi, grafik, görüntü, bilgi ve diğer materyal içerik hepsi bir arada "İçerik" olarak tanımlanır ve yalnızca bilgi amaçlıdır. Sunulan hiç bir içerik ticari amaç taşımamaktadır. ÇİMSA finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir.
 • Web sitesinde yer alabilecek herhangi bir içerik, herhangi bir yatırım aracını tavsiye eder anlamına gelmediği gibi böyle bir tercih ve temsil amacı ve yetkisi de taşımamaktadır.
 • Kullanıcıların, işbu web sitesinde yer alan herhangi bir içerikten yola çıkarak alabilecekleri kararlardan dolayı ÇİMSA ve içerik sağlayıcıları hiçbir şekilde sorumlu değildirler.
 • Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı ÇİMSA hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Bu yayın, ÇİMSA’nın izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
 • Kullanıcı, işbu web sitesine girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.

Çimsa’nın Sürdürülebilirlik Raporu (Rapor) Hakkında Yasal Uyarı

 • Web sitemizde yer alan Rapor, ÇİMSA tarafından GRI (Global Reporting Initiative) raporlama ilkeleri kapsamında hazırlanmıştır.
 • Raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler, ÇİMSA tarafından temin edilmiş olmakla birlikte, ÇİMSA söz konusu bilgi ve görüşler için bunların eksiksiz ve doğrulanmış olduğu hususunda bir taahhüt ve/veya garanti vermemektedir. Rapor sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturmaz; yatırımcıları, verecekleri kararlarda yönlendirme amacı taşımaz. Raporda yer alan bilgiler, ÇİMSA hisselerinin satışına ilişkin herhangi bir teklif, teklif parçası ya da bu tür bir satış sürecine davet teşkil etmez ve bu raporun yayımlanması ile bu tür bir yasal ilişki kurulmuş sayılmaz.
 • Raporun hazırlanma zamanı itibariyle, Raporda yer alan tüm bilgiler ve ilişkili belgelerin doğru olduğuna inanılmakta olup; bilgiler iyi niyetle açıklanmıştır ve güvenilir kaynaklara dayanmaktadır. Ancak ÇİMSA bu bilgilere ilişkin herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
 • Rapor, şirket hakkında bilgi ve analizlerin yanı sıra, ÇİMSA Yönetiminin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Raporda verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir.
 • Bu çerçevede, ÇİMSA, bağlantılı şirketleri, iştirakleri, hâkim şirket/holding ile sayılanların yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, danışmanları ve çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu Rapor kapsamında açıklanan herhangi bir bilgi, bunların kullanımı veya bu Rapor’da yer alan bilgilere dayanan veya Raporda yer almayan hususlar neticesinde doğrudan veya dolaylı olarak uğranılabilecek kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamaz.
 • Raporun içeriği ÇİMSA’nın açık yazılı onayı olmadan kopyalanamaz, değiştirilemez ya da dağıtılamaz.
 • ÇİMSA’nın her türlü hakkı mahfuzdur.
 • Kullanıcı, işbu web sitesine girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.